Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΕΡΑΙΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ( ΟΕΚ & ΟΕΕ) ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΑΔΡΑ…!!!

Γράφει ο Αθανασόπουλος Περικλής
Με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης του σχεδίου νόμου του Υπουργού Εργασίας και την και την έκθεσή του σε δημόσια διαβούλευση έως τις 21 του μηνός ΦΛΕΒΑΡΗ 2013, με μια σύντομη ματιά διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

 Στο άρθρο 35 του σχεδίου νόμου, παρατηρήσαμε τα εξής τραγελαφικά:

 1.  Στην παράγραφο 1 αναφέρει ότι: Οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης των μελών της Διοικούσας Επιτροπής θεωρούνται νόμιμες, δηλαδή ακόμα και αν εκκρεμούν δικαστικές πράξεις;
 2. Στην υποπαράγραφο γ της  παραγράφου 5 εφαρμόζεται η εξαίρεση της παραγράφου  2 του άρθρου 23 του νόμου  4014/2011 ο οποίος ρυθμίζει αυθαίρετες κατασκευές, για να μπορέσουν να εκδοθούν τα 15.000 Πανελλαδικά παραχωρητήρια στους δικαιούχους του τ. ΟΕΚ.
 3. Στην υποπαράγραφο β σε σχέση με την υποπαράγραφο γ παρατηρείται ασυμφωνία για την έκδοση η μη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων;
 4. Με την  παράγραφο 5α προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 20 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 ως εξής: «Τα κτίρια υφιστάμενων οικισμών του τ. Ο.Ε.Κ., καθώς και τα κτίρια του τ. ΟΕΕ, υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού, μόνον με την υποβολή των υπό α ́ και β ́ δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του νόμου αυτού», χωρίς να διευκρυνίζει αν θα καταβληθεί ποσοστού 10 % του ενιαίου ειδικού προστίμου,σύμφωνα με την παράγραφος 20 του άρθρου 24 για κατασκευές που  εκτελέστηκαν ή εγκαταστάθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν . 1337/1983.
 Για  τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 1. Το άρθρο 23 του νόμου  4014/2011 αναφέρεται σε αυθαίρετες κατασκευές η αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, γιατί με την υποπαράγραφο γ του κατατεθειμένου νόμου  προτείνεται ρύθμιση για τις κατασκευές του Δημοσίου;
 2. Μήπως έχουν γίνει αυθαιρεσίες  και δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν; Αν ναι, με το νομοσχέδιο στην ουσία συγκαλύπτουμε κρατικές παρανομίες;
 3. Θα ζητηθούν ευθύνες;
 4.  Οι αρμόδιοι φορείς (πολεοδομίες κλπ, και το Αρμόδιο Υπουργείο έχουν ενημερωθεί για τα προβλήματα αυτά.
 5.  Γιατί το μέτρο αυτό να ισχύει για την νομιμοποίηση των κατασκευών του δημοσίου και μόνο για τους δικαιούχους του πρώην ΟΕΚ και να μην ισχύσει και για όλους τους Έλληνες πολίτες, που για να νομιμοποιήσουν τις αυθέραιτες κατασκευές καλούνται να πληρώσουν τεράστια ποσά και μάλιστα χωρίς να διασφαλίζεται η οριστική νομιμοποίηση τους;
 6. Αν οι υπόλοιποι Έλληνες προσφύγουν στα δικαστήρια, για δικαίωση με την αιτιολογία της άνισης αντιμετώπισης επί ιδίου θέματος συμφώνα με το σχετικό άρθρο του Συντάγματος και το κερδίσουν, έχουν υπολογιστεί οι οικονομικές επιπτώσεις για το Ελληνικό Δημόσιο.
 7.  κ. Υπουργέ, μπορείτε να μας πείτε για την αναγκαιότητα αυτού του μέτρου και για ποιο λόγο «αφαιρείται» η αρμοδιότητα του τελικού ελεγκτή των κατασκευών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους που δεν είναι άλλες από τις κατά τόπους πολεοδομίες.
 8.  Τέλος  τι εννοεί η φράση "Οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης των μελών της Διοικούσας Επιτροπής θεωρούνται νόμιμες", υπήρχε περίπτωση να θεωρούνταν παράνομες ¨η με την φράση αυτή ακόμη και τέτοιου είδους πράξεις νομιμοποιούνται; (Χωρίς να  υπονοείται ότι δεν ασκούν άριστα το έργο τους τα μέλη της ΠΕΔΕ).
 9. Επειδή στην υποπαράγραφο β σε σχέση με την υποπαράγραφο γ παρατη-ρείται ασυμφωνία, απαιτείται τελικά  Πιστοποιητικού Ενεργειακής Από-δοσης κτηρίων για τα κτήρια του ΟΕΚ η όχι; Να θυμίσουμε ότι οι δικαι-ούχοι του ΟΕΚ είναι με προσωρινά παραχωρητήρια έως ότου εκδοθούν τα Οριστικά.
 10. Θα επιβληθεί ανάλογο πρόστιμο 10% του ενιαίου ειδικού προστίμου στον ΟΕΚ  & ΟΕΕ ( ύψους 15.000.000 ευρώ), για την εφαρμογή του εδαφίου της  παραγράφου 20 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 επειδή εκτελέστηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν . 1337/1983;
ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 35 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΚΟΥΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 23 ΚΑΙ 24 ΤΟ ΝΟΜΟΥ 4014 ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ.
 Άρθρο 35
Λοιπές Διατάξεις σχετικές με τον ΟΕΚ και τον ΟΕΕ
1. Ο ΟΑΕΔ καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργηθέντων από 14-02-2012 με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012, όπως ισχύει, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με τις επωνυμίες Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.).Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΠΥΣ 7/28-2-2012 (Α ́ 39). Οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης των μελών της Διοικούσας Επιτροπής θεωρούνται νόμιμες.
 2.Εκκρεμείς δίκες των καταργηθέντων ΝΠΔΔ με τις επωνυμίες Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) συνεχίζονται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.
 Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μεταφέρονται από τα ως άνω καταργηθέντα ΝΠΔΔ στον ΟΑΕΔ.
 3. Ο ΟΑΕΔ απαλλάσσεται από την καταβολή κάθε είδους τελών για την εγγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Ο.Ε.Κ. που περιέρχονται σε αυτόν.
 4. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του Ν. 3983/2011 (Φ.Ε.Κ. 144/17.6.2011, T. Α ́) προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Η προθεσμία για την άσκηση αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής από τον ΟΑΕΔ για δικαιώματα που έχουν περιέλθει σε αυτόν από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) είναι δώδεκα έτη.»
5α.Στο τέλος της παραγράφου 20 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα κτίρια υφιστάμενων οικισμών του τ. Ο.Ε.Κ., καθώς και τα κτίρια του τ. ΟΕΕ, υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού.. μόνον με την υποβολή των υπό α ́ και β ́ δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του νόμου αυτού.»
β. Για τα κτίρια υφιστάμενων οικισμών του τ. Ο.Ε.Κ., καθώς και τα κτίρια του τ. ΟΕΕ,, υπόχρεοι για την έκδοση πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3661/2008 και του άρθρου 2 παρ. 3 του Κ.Ε.Ν.Α.Κ. ( 407/Β/9 - 04-2010), είναι οι δικαιούχοι των κατοικιών Τα υφιστάμενα κτίρια των Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ που έχουν κατασκευαστεί μετά από δημόσιο διαγωνισμό, αλλά που στερούνται οικοδομικής άδειας, καθώς και τα κτίρια των Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. με οικοδομική άδεια στα οποία έχουν γίνει αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγή χρήσης σε τμήμα τους, υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4 014/2011, χωρίς να απαιτείται καμία διαδικασία ή πρόστιμο.
 γ. Για την έκδοση και μεταγραφή παραχωρητηρίων διαμερισμάτων οικισμών που ανήκαν στον Ο.Ε.Κ., ή για μεταβιβάσεις κτιρίων που ανήκαν στον Ο.Ε.Κ. ή κτιρίων που ανήκαν στον ΟΕΕ, εφαρμόζεται η εξαίρεση της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν 4014/2011. Επίσης δεν απαιτείται η έκδοση  πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου 6 του Ν. 3661/2008 και του άρθρου 2 του .Ε.Ν.Α.Κ. ( ΦΕΚ 407/Β/9-04-2010) στις περιπτώσεις μισθώσεων ή μεταβιβάσεων κτιρίων του τ. Ο.Ε.Κ. ή του τ. ΕΕ
 5. Το πάσης φύσεως προσωπικό των καταργηθέντων από 14-02-2012 με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012 ΝΠΔΔ με τις επωνυμίες «Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)» και «Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)» μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΑΕΔ.
 6. Η ως άνω μεταφορά για όλες τις συνέπειες της παραγράφου 5 λογίζεται ότι επήλθε αυτοδικαίως από 14-02-2012.


  
4014/2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ

Άρθρο 23
Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 5 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του ν.1577/1985 (Α΄ 210). Στην παραπάνω απαγόρευση εμπίπτει και η εισφορά ακινήτου σε εταιρεία.

2. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται τα ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες
χρήσεις:
α) που υφίστανται προ του 1955 ή
β) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με το ν.1337/1983 (Α΄ 33) ή
γ) που έχουν νομιμοποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.1337/1983 ή της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985, της παρ. 8 και παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 (Α΄4) ή
δ) των οποίων έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 20 και 21 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), όπως ισχύουν, χωρίς όμως να έχει
απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση ή
ε) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) ή του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) και για το χρονικό διάστημα που
προβλέπεται σε αυτές ή στ) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του επόμενου άρθρου και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Thoureios ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις , υβριστικά ή συκοφαντικά θα αφαιρούνται !