Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ - Ενημερωτικό Δελτίο ΟΔΗΠ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΘΗΝΑ 12-12-2014
ΘΕΜΑ: ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.
Με την ίδρυση της εταιρείας «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» και την παραχώρηση εκτάσεων προς αυτή με δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 2424/Β/11-9-2014, ΦΕΚ 2429/Β/12-9-2014) μεταβάλλεται ουσιαστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς σημαντικών Δημοσίων εκτάσεων τόσο από εμβαδό όσο και από λειτουργική αξία.

Χωρικά η έκταση ενδιαφέροντος εκτείνεται από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι και το ακρωτήριο του Σουνίου και στην πραγματικότητα περιλαμβάνει όλο το ζωτικό παραλιακό χώρο του βασικού πολεοδομικού συγκροτήματος Αθήνας ο προσανατολισμός του οποίου συναντά το παράλιο μέτωπο από τη νότια και δυτική πλευρά. Η έκταση εντάσσεται διοικητικά στην Περιφέρεια Αττικής και στους Δήμους Πειραιά, Μοσχάτου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Γλυφάδας, Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Κρωπίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής. Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης δεν περιλαμβάνεται διότι οι εκτάσεις Παλαιού Αεροδρομίου – Αγίου Κοσμά εξαιρούνται της χωρικής αρμοδιότητας της εταιρείας και αποτελούν το σύνολο του μετώπου του ανωτέρω Δήμου προς την ακτή.
Οι δημόσιες εκτάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή, είτε πρόκειται για τεχνητές προσχώσεις είτε για φυσικό χώρο, ανήκουν στην πλήρη κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και διοικούνται διαχρονικά από το Υπουργείο Οικονομικών και τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες ή την ΚΕΔ Α.Ε.. Από σειρά ετών και μετά την ίδρυση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και μετέπειτα της Ε.Τ.Α. Α.Ε. και της Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε. τμήματα των εκτάσεων αυτών περιέρχονταν σε αυτές, αυστηρά και μόνο κατά διοίκηση και διαχείριση για πεπερασμένα χρονικά διαστήματα, με σκοπό την κάλυψη κυρίως αναγκών ανάπλασης και διαμόρφωσης χρήσεων Δημοσίου ενδιαφέροντος. Κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας των ανωτέρω εταιρειών, αυτές παραχώρησαν περαιτέρω σημαντικά τμήματα των δημοσίων αυτών εκτάσεων, ομοίως και υπό τους ίδιους ουσιαστικούς και χρονικούς όρους διοίκησης και διαχείρισης, προς άλλους φορείς του Δημόσιου τομέα όπως ενδεικτικά η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, οι Ο.Τ.Α. κλπ προς δημιουργία χρήσεων κοινού ενδιαφέροντος όπως πάρκα, Αθλητικοί χώροι, διαμόρφωση ακτών κλπ σε εκτέλεση συγκεκριμένων προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας ή/και εγκεκριμένων μελετών. Κάποια τμήματα των εκτάσεων αυτών παραχωρήθηκαν προς ιδιωτικά συμφέροντα πάντα όμως με συγκεκριμένους όρους που περιελάμβαναν την ελεύθερη χρήση κοινού και υπό το καθεστώς της διαχείρισης και μόνο.
Κατόπιν της μετονομασίας της Ε.Τ.Α. Α.Ε. και της συγχώνευσης των ανωτέρω τριών δημοσίων εταιρειών υπό την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου .Α.Ε.(ΕΤΑΔ)[1] το έτος 2011 ουδεμία μεταβολή υπήρξε τόσο στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων, οι οποίες παρέμειναν υπό την ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης κυριότητας προς την ΕΤΑΔ Α.Ε. ούτε και στις πραγματοποιημένες παραχωρήσεις επί των οποίων οι διάφοροι φορείς, ασκούντες την διοίκηση και διαχείριση, είχαν προβεί σε πολυάριθμες διαμορφώσεις, αναπλάσεις και κατασκευές κοινού συμφέροντος με δικές τους δαπάνες ή δημόσιες επενδύσεις οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα (π.χ. χρηματοδοτούμενη από την Περιφέρεια Αττικής κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Παλαιού Φαλήρου).
Με την ίδρυση της Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε. με το συστατικό της Νόμο (αρ.16 Ν.4146/13 ΦΕΚ 90Α/2013) δεν προέκυπτε σοβαρό θέμα αλλαγής του Δημόσιου χαρακτήρα των εκτάσεων αφού σύμφωνα με την παρ.3, αυτές δύναται να περιέλθουν σε αυτή και πάλι κατά διοίκηση και διαχείριση κατόπιν έκδοσης σχετικών ΚΥΑ όπως αναλογικά ίσχυε και για την ΕΤΑΔ.
Αντικείμενα σχολιασμού στον ανωτέρω νόμο αποτελούν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (μόλις 500.000€ σε σχέση με την αξία των εκτάσεων), το σημαντικότατο γεγονός ότι η κατανομή γινόταν σε 1000 μετοχές και όχι 1, 10 ή 20 όπως συνηθίζεται σε Α.Ε. του Δημοσίου ενώ δεν αναφέρεται το γεγονός ότι αυτές δεν είναι μεταβιβαζόμενες όπως π.χ. ρητά αναφέρεται στην αρχική μορφή της ΕΤΑΔ Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίηση Περιουσίας ΕΟΤ) ή τουλάχιστον διατηρούμενες κατά 51% από το Ελληνικό Δημόσιο όπως αναφέρεται μεταγενέστερα στη σύσταση της Ε.Τ.Α. Α.Ε. και τέλος ή αναφορά ότι η Εταιρεία δεν δύναται να μεταβιβάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους την κυριότητα των ακινήτων που παραχωρούνται κατά τα ανωτέρω χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) κατά τη στιγμή κατά την οποία αυτό δεν έχει κανένα ουσιαστικό ή τυπικό λόγο να αναφερθεί αφού η εταιρεία δεν παραλαμβάνει κάτι κατά κυριότητα και συνεπώς πως θα μεταβιβάσει την κυριότητα που δεν έχει λάβει καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Περαιτέρω όμως με την τροποποίηση του ανωτέρω συστατικού νόμου με το αρ. 174 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107Α /2014) δίνεται, για πρώτη φορά ιστορικά, η δυνατότητα παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην εταιρεία. Δηλαδή πλέον το Ελληνικό Δημόσιο παύει να είναι ο ιδιοκτήτης των εκτάσεων αυτών.
Αναλυτικά βλέπουμε τα παρακάτω κρίσιμα σημεία:
1) παραχωρούνται άνευ ανταλλάγματος κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην εταιρεία, εφόσον μοναδικός μέτοχος παραμένει το Ελληνικό Δημόσιο, με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις της επόμενης παραγράφου
2) Με την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, τα παραπάνω ακίνητα και τα επ’ αυτών κτίρια, παραρτήματα και συστατικά τους, καθώς τα επ’ αυτών εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα, περιέρχονται από το δικαιούχο κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην εταιρεία, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης, υποχρεούται δε να τα προστατεύει με δικές της ενέργειες και δαπάνες. Από την ίδια ημερομηνία η εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε τυχόν ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ως άνω ακινήτων και κτιρίων, καθώς και των παραρτημάτων και συστατικών τους.»
Από την ανάλυση του κωδικοποιημένου και ενιαίου κειμένου σύστασης της εταιρείας που προκύπτει από την ανωτέρω νομοθεσία προκύπτει σαφώς και αμέσως ότι η εταιρεία μπορεί να λάβει την πλήρη κυριότητα των δημοσίων εκτάσεων ενόσω μοναδικός μέτοχος παραμένει το Δημόσιο χωρίς κανένα αντάλλαγμα ούτε φορολογική υποχρέωση.
Με βάση το γεγονός ότι το σύνολο της γεωγραφικής αρμοδιότητας της εταιρείας είναι πεπερασμένο (δεν εκτίνεται στο σύνολο της επικράτειας ή στο σύνολο του νομού Αττικής) και με βάση το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκτάσεων είναι απολύτως γνωστή, καθορισμένη και αποτυπωμένη πολλαπλώς και αναλυτικά από τους ΕΟΤ, ΕΤΑ, ΕΤΑΔ και Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου κατά τα προηγούμενα χρόνια, οι παραχωρήσεις κυριότητας μπορούν να γίνουν συγκεντρωτικά με μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια μετά την έκδοση 1, 2 ή 3 ΚΥΑ και ενόσω η εταιρεία ανήκει αμιγώς στο Δημόσιο.
Μετά την ενέργεια αυτή, και αφού μεταβιβασθούν όλες οι εκτάσεις ενδιαφέροντος υπάρχουν δύο τρόποι να μεταβιβασθεί η κυριότητα των δημοσίων εκτάσεων σε αμιγώς ιδιωτικά κεφάλαια:
1)     Δια της μεταβίβασης – πώλησης ή παραχώρησης μετοχών της εταιρείας όταν δεν θα ενδιαφέρει πλέον η περαιτέρω παραχώρηση με ΚΥΑ άλλων εκτάσεων ή οποία θα έχει ήδη λάβει χώρα σε όλες τις εκτάσεις ενδιαφέροντος συγκεντρωτικά και
2)     Δια της μεταβίβασης των εκτάσεων μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΤΑΙΠΕΔ που δεν εκτιμάτε ότι θα αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο.
Παράλληλα μπορεί να απομακρύνει τους σημερινούς λήπτες των παραχωρήσεων χρήσης, δηλαδή ΟΤΑ κλπ., και μάλιστα λαμβάνοντας τις εκτάσεις με τα πλήρη κατασκευασμένα στοιχεία επ’ αυτών αφού όλες οι συμβάσεις παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών του προς αυτούς περιλαμβάνουν σχετικό όρο.
Με βάση το γεγονός ότι συγκεντρωτικές ΚΥΑ έχουν ήδη εκδοθεί άμεσα και με μεγάλο αριθμό εκτάσεων (ΦΕΚ 2424Β/2014 και ΦΕΚ 2429Β/2014) προκύπτει ότι ο κίνδυνος απώλειας Δημοσίας περιουσίας άνευ ανταλλάγματος είναι άμεσος και ορατός και θα έχει διενεργηθεί απλώς με υπουργικές υπογραφές και αποφάσεις Δ.Σ. μίας ΑΕ ή μίας ΑΕ και του ΤΑΙΠΕΔ χωρίς καμία συμμετοχική διαδικασία γνωμοδότησης φορέων η ενημέρωσης και ψήφισης του νομοθετικού σώματος της Βουλής.
Εντελώς επικουρικά αναφέρονται και τα εξής ενδεικτικά του πνεύματος του νόμου:
1)     Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δηλαδή χωρίς καμιά συμμετοχή φορέων και πλήρως ελεγχόμενα
2)     Η Εταιρεία, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, όπως αυτές προσδιορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και με συμβάσεις έργου, το οποίο κατέχει τα προσόντα που ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, κατόπιν προκήρυξης την οποία εγκρίνει το Διοικητικό της Συμβούλιο και εκδίδει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δηλαδή εξαιρείται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ οι οποίες ισχύουν πλέον, σύμφωνα με το νόμο αλλά και τη νομολογία του ΣτΕ, για όλες τις Α.Ε. που συμμετέχει το Δημόσιο είτε κατά πλειοψηφία είτε κατά μειοψηφία εάν χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους σε ποσοστό άνω του 50%.
3)     Με κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων, δηλαδή λειτουργεί τελείως αυτόνομα σε κάθε επίπεδο δραστηριότητας της ως αμιγώς ιδιωτική χωρίς κανένα δημόσιο έλεγχο σε οποιεσδήποτε αναθέσεις ή μισθώσεις ή μεταβιβάσεις ακινήτων.
4)     Εφόσον το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο, κάθε μεταβίβαση προς την εταιρεία περιουσιακού στοιχείου λόγω πώλησης, κληρονομίας, κληροδοσίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας και κάθε μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού, καθώς και κάθε μεταγραφή σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών, που σημαίνει ότι οι μεταβιβάσεις εκτάσεων προς ιδιωτικά κεφάλαια, αν επικρατήσει αυτή η οδός εκποίησης, δεν θα βαρύνουν τον επενδυτή ούτε καν με τη φορολογία  υπέρ του Δημοσίου.
5)     Η Εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού, δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου χωρίς να γίνεται αναφορά αν το καθεστώς αυτό θα ισχύει ή όχι και μετά την πιθανή ιδιωτικοποίηση μέρους ή του συνόλου της μετά των εκτάσεων που κατέχει
6)     Η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εν γένει εκμετάλλευσης για δικό της λογαριασμό και στο όνομά της. Αν και η αναφορά αυτή είναι τυπική αποκτά πλέον άλλη βαρύτητα μετά τη μεταβίβαση κυριότητας δημοσίων ακινήτων.
Για την καταγραφή των εκτάσεων που έχει ήδη κατά πλήρη κυριότητα υπάρχει αναφορά στις δύο ΚΥΑ που αναφέρθηκαν σε αποσπάσματα τοπογραφικών διαγραμμάτων.
Για την ομογενοποιημένη παρουσίασή τους, η οποία δουλεύεται, θα απαιτηθεί περαιτέρω τεχνική επεξεργασία, που σύντομα θα είναι στη διάθεση όλων.

Ο Όμιλος Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας σκοπεύει άμεσα να καλέσει το σύνολο των Δήμων και των Δημοτικών Συνδυασμών σε ανοικτή εκδήλωση με σκοπό την αναζήτηση κοινής στάσης και κοινών στόχων δράσης σε σχέση με το πολύ σημαντικό αυτό θέμα.
Για  τον Όμιλο Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας
ΤΟ Δ.Σ.
Για   επικοινωνία :
Τηλ. : 6944357440 , mail : nasosan@hotmail.com
Τηλ. : 6977421588 , mail : dldogkas@yahoo.gr[1] Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998, με το Νόμο 2636/1998, αρχικά με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίηση Περιουσίας ΕΟΤ». Με 20 ρητά αναφερόμενα ως μη μεταβιβαζόμενες μετοχές.
Το 2000 με το Νόμο 2837/2000, μετονομάστηκε σε «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία» και  τον όρο το Δημόσιο να διατηρεί τουλάχιστον το 51% των μετοχών της , για να μετονομαστεί στη συνέχεια, το 2004, με το Νόμο 3270/2004 σε «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Ανώνυμη Εταιρεία».
Το 2011 απορρόφησε την ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. και μετονομάστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 3943/31.03.2011 σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε », ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους συγχωνεύτηκε δια απορρόφησης και με την ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ) Α.Ε., δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4002/2011 σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2779/Β/ 2.12.2011), λαμβάνοντας πλέον την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ) Α.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Thoureios ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις , υβριστικά ή συκοφαντικά θα αφαιρούνται !