Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Το ζήτημα του Ελληνικού έρχεται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


Αθήνα,  12 Δεκεμβρίου 2014
Η Ευρωβουλευτής Σοφία Σακοράφα κλιμακώνει τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει με τις οποίες αμφισβητεί τη νομιμότητα της διαδικασίας εκποίησης του Ελληνικού.
Μετά την από 24.3.2014 κατάθεση αίτησης αναφοράς στην Προϊσταμένη Εισαγγελίας Πρωτοδικών κ. Φάκου, στην οποία την καλεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της να προβεί σε κάθε ενέργεια και να λάβει
κάθε μέτρο προκειμένου να ελεγχθούν τυχόν ευθύνες όλων των εμπλεκομένων, καθώς τίθεται θέμα μείζονος προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος, που κατά την εκτίμηση της βουλευτού παραβιάζεται από το Δ.Σ του ΤΑΥΠΕΔ, το ζήτημα του Ελληνικού έρχεται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


Η Σοφία Σακοράφα με τρεις διαδοχικές ερωτήσεις ( 2,5, και 10.12.2014 ) προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγγέλλει ως αδιαφανή και διάτρητο το διαγωνισμό που παραχωρεί την έκταση στο μοναδικό υποψήφιο “διαγωνισθέντα” LAMDA DEVELOPMENT S.A , καθώς έχουν παραβιαστεί σειρά άρθρων και οδηγιών της Ε.Ε, τόσο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, όσο και κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων αναφέρεται στην τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού που δεν προβλεπόταν στη διακήρυξη, στην απουσία διαβούλευσης με τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, όπως απαιτεί η οδηγία 2001/42 και η σύμβαση Aarchus, αλλά και στην ευνοϊκή μεταχείριση του επενδυτή κατά τη διαδικασία της επιλογής.

Στις ερωτήσεις της καταλήγει ζητώντας από την Επιτροπή να αναλάβει όλες τις προβλεπόμενες πρωτοβουλίες ώστε να αρθούν οι παραβιάσεις.


                                                            Από το Γραφείο Τύπου
                                           ΕΡΩΤΗΣΗ Νο1

EL
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ
ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ (άρθρο 130)


Να επιλεγεί ένας μόνο αποδέκτης:

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου                  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                          ΕΠΙΤΡΟΠΗ                     

Ερώτηση με πρoτεραιότητα                     
  

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ(ΕΣ):


ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ

ΘΕΜΑ:
(vα διευκριvισθεί)


Παραβίαση του άρθρου 107 και επόμενων άρθρων της Σ.Λ.Ε.Ε. από τη σύμβαση παραχώρησης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» στην  Lamda Development S.A.


Κείμενο:
Μετά από αδιαφανή και διάτρητο διαγωνισμό, η εταιρεία του δημοσίου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», στην οποία ανήκει παραλιακή έκταση 6.240 στρεμμάτων, παραχωρήθηκε στον μοναδικό υποψήφιο - "διαγωνισθέντα"- Lamda Development S.A. και υπογράφηκε σχετική σύμβαση.
Όροι της σύμβασης και συναφή νομοθετήματα παραβιάζουν το άρθρο 107 επ. της Σ.Λ.ΛΕ.
Συγκεκριμένα:
Α) Χορήγηση άδειας καζίνο. Δεν προβλεπόταν από την προκήρυξη του διαγωνισμού (στοιχείο vii   αναβλητικών αιρέσεων σύμβασης).
Β) Απαλλαγή της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» από   οποιοδήποτε φόρο  σχετικό με την εκμετάλλευση και ιδιοκτησία  του ακινήτου (παρ.6, αρθρ.42, ν.3943/2011).
Γ) Υποχρέωση μετεγκατάστασης των υπηρεσιών του Δημοσίου,  που  βρίσκονται  στο ακίνητο και η εκ τούτου προκύπτουσα δαπάνη (βλ. και άρθ.7 και 8 του ν.4062/2012).
Δ) Σύσταση διοικητικού φορέα με εξουσία "αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων χρεώσεων" (στοιχείο vi  αναβλητικών αιρέσεων σύμβασης).
Ε) Καταβολή ανταλλάγματος στον ανάδοχο για τις υπηρεσίες του Δημοσίου κ.λ.π. που   θα στεγαστούν στο ακίνητο (βλ. και άρθ.8 του  ν.4062/2012) .

Ερωτάται η επιτροπή,
Ποιά μέτρα θα λάβει ώστε να αρθούν οι παραπάνω περιγραφείσες παραβάσεις του άρθρου 107 επ. της Σ.Λ.Ε.Ε., οι οποίες εγείρουν σοβαρά ζητήματα κρατικών ενισχύσεων υπέρ του επενδυτή, υπό την έννοια της παροχής πλεονεκτήματος στον τελευταίο διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως αυτού κατά την διαδικασία της επιλογής /διαγωνισμού;Υπoγραφή(ές) :                                                                                                            Ημερoμηvία:  2/12/2014

  Σακοράφα Σοφία
    

 ΕΡΩΤΗΣΗ Νο2
EL
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ
ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ (άρθρο 130)


Να επιλεγεί ένας μόνο αποδέκτης:

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου                  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                          ΕΠΙΤΡΟΠΗ                     

Ερώτηση με πρoτεραιότητα                     


ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ(ΕΣ):


ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ

ΘΕΜΑ:
(vα διευκριvισθεί)


Παραβίαση της οδηγίας 2001/42/ΕΚ

ΚΕIΜΕΝΟ:


Μετά από αδιαφανή και διάτρητο διαγωνισμό, η εταιρεία του δημοσίου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», στην οποία ανήκει παραλιακή έκταση 6.240 στρεμμάτων, παραχωρήθηκε στον μοναδικό υποψήφιο Lamda Development S.A. και υπογράφηκε σχετική σύμβαση.
Η πώληση μιας τόσο μεγάλης παραλιακής έκτασης (3 χλμ. παραλία), με μοναδικά κριτήρια εκείνα της αγοράς, στερεί από την μοναδική πρωτεύουσα στην Ε.Ε. με σχεδόν ανύπαρκτο πράσινο την τελευταία δυνατότητα για περιβαλλοντική ανάταξη και ανάπτυξη.
Πρόκειται για περιβαλλοντικό έγκλημα αντίθετο στις βασικές Αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και στην οδηγία 2001/42/ΕΚ που επιβάλει Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) και εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για «σχέδια» ή «προγράμματα» έργων που έχουν επιπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος.
Χωρίς να τηρηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία, εξεδόθη ειδικός νόμος (Ν.4062/2012), που περιλαμβάνει σειρά πολεοδομικών και χωροταξικών ρυθμίσεων μεγάλης εμβέλειας και σπουδαιότητας για την προστασία του περιβάλλοντος της Αθήνας.
Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού και πριν την υπογραφή σύμβασης δεν συντάχθηκαν οι απαιτούμενες ΣΠΕ και ΣΜΠΕ.
Η όλη διαδικασία όπως δρομολογήθηκε είναι ακυρωτέα ως παραβαίνουσα την οδηγία 2001/42/ΕΚ.

Ερωτάται η επιτροπή, ποιά μέτρα θα λάβει ώστε να αρθούν οι παραπάνω περιγραφείσες παραβάσεις, οι οποίες αφαιρούν από τους κατοίκους της Πρωτεύουσας της Ελλάδας την τελευταία ευκαιρία βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους και της προστασίας του περιβάλλοντος;Υπoγραφή(ές) :                                                                                                         Ημερoμηvία:  05/12/2014

 
Sakorafa Sofia 
 ΕΡΩΤΗΣΗ Νο3
EL
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ
ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ (άρθρο 130)


Να επιλεγεί ένας μόνο αποδέκτης:

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου                   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                           ΕΠΙΤΡΟΠΗ                     

Ερώτηση με πρoτεραιότητα                     ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ(ΕΣ):


ΣΑΚΟΡΟΦΑ ΣΟΦΙΑ

ΘΕΜΑ:
(vα διευκριvισθεί)


Παραβίαση της Διεθνούς Σύμβασης του AARCHOUS και της οδηγίας 2001/42/Ε.Κ. κατά τη διαδικασία πώλησης του Ελληνικού

ΚΕIΜΕΝΟ:


Το Ελληνικό είναι μια μεγάλη παραλιακή έκταση (624 εκτάρια , 3.5 χλμ παραλία) που καθορίζει σημαντικά την ανάπτυξη της πρωτεύουσας. Η διαδικασία πώλησης του κατά παράβαση των νόμων της ελεύθερης αγοράς, δήθεν για κάλυψη του χρέους της χώρας, προκαλεί σοβαρούς κινδύνους  στο περιβάλλον και ως εκ τούτου απειλεί   την ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς διαβούλευση με τους πολίτες για τις επιπτώσεις στην πόλη τους παραβιάζοντας :
1.Την  Διεθνή  σύμβαση του Aarchous για πρόσβαση σε πληροφορίες και συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα (Κανονισμός Ε.Κ.1367/206)
2.Την Οδηγία 2001/42/Ε.Κ. για διεξαγωγή διαβουλεύσεων, συνεκτίμηση αποτελεσμάτων κατά τη λήψη αποφάσεων, καθώς και συνεχή ενημέρωση του κοινού για σχέδια και προγράμματα που επηρεάζουν σημαντικά το περιβάλλον.
Κατά παράβαση των ανωτέρω εκδόθηκε ο νόμος 4062/2012 και συντάχθηκε η σύμβαση πώλησης.
Συνεπώς οι πολίτες δεν συμμετείχαν, δεν διαβουλεύθηκαν και δε γνωρίζουν τις επιπτώσεις του σχεδίου και της σύμβασης που καθορίζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος της πόλης τους και επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής τους αλλά και την ποιότητα ζωής των επόμενων γενεών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η επιτροπή ποια μέτρα θα λάβει για να αρθούν οι παραλείψεις και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες που προβλέπονται, κατοχυρώνοντας τα βασικά δικαιώματα των πολιτών


Υπoγραφή(ές) :                                                                                                  Ημερoμηvία:  10/12/2014

 
Sakorafa SofiaΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Thoureios ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις , υβριστικά ή συκοφαντικά θα αφαιρούνται !