Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Σε σύντομη δημόσια διαβούλευση και το νομοσχέδιο για την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ


OpenGov LogoΠαραμονής της εθνικής γιορτής τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις».
Νικόλαος Παρασκευόπουλος – Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015 και ώρα 14:00. (!)
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  ( Αιτιολογική έκθεση δεν υπάρχει) 
Πλοήγηση στη Διαβούλευση
Αναρτήθηκε
24 Μαρτίου 2015, 17:00
Ανοικτή σε Σχόλια έως
26 Μαρτίου 2015, 14:00
• 9 Σχόλια

 Άρθρο 01 – Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ’ τύπου
• 23 Σχόλια 

Άρθρο 02 – Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα
• 3 Σχόλια 

Άρθρο 03 – Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
• 12 Σχόλια 

Άρθρο 04 – Έκτακτα μέτρα για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης
• 0 Σχόλια 

Άρθρο 05 – Μετατροπή ποινών ανεκτέλεστων αποφάσεων
• 8 Σχόλια 

Άρθρο 06 – Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τα ναρκωτικά
• 0 Σχόλια 

Άρθρο 07
• 0 Σχόλια 

Άρθρο 08
• 1 Σχόλιο 

Άρθρο 09 – Μεταβατικές διατάξεις
• 4 Σχόλια 

Άρθρο 10
• 0 Σχόλια 

Άρθρο 11
• 0 Σχόλια 

Άρθρο 12 – ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΑ
- Μετάφραση της πρώτης παραγράφου του Άρθρου 1 του νομοσχεδίου :
“Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2 και 7, 2 και 3 του ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Α’ 147) καταργούνται. Επίσης καταργείται κάθε διάταξη κατά το μέρος που αναφέρεται στα «καταστήματα κράτησης Γ’ τύπου».” =Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις του ν. 4274/2014:

Άρθρο 1
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ− θρου 9 του N. 2776/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρούνται επίσης οι μεταγωγές που γίνονται προς τα καταστήματα Γ ́ τύπου ή στα αυτοτελή τμήματα Γ ́ τύπου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 2.»
3. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 11 του N. 2776/1999 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Ενήλικοι κρατούμενοι: α) που έχουν καταδικαστεί για τα εγκλήματα των άρθρων 134, 135, 135Α, 138, 187Α Ποινικού Κώδικα σε συνολική ποινή κάθειρξης άνω των δώδεκα ετών ή β) που έχουν καταδικαστεί για τα εγκλή− ματα των άρθρων 299, 380 παράγραφος 2 και 385 πα− ράγραφος 1 περίπτωση α ́ Ποινικού Κώδικα σε συνολική ποινή κάθειρξης άνω των δεκαπέντε ετών, εφόσον αυτά τελούνται στο πλαίσιο του άρθρου 187 Ποινικού Κώδικα ή γ) που κατηγορούνται για τα εγκλήματα των άρθρων της περίπτωσης α ́ και κρίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω, κρατούνται σε κατα− στήματα κράτησης Γ ́ τύπου ή σε αυτοτελή τμήματα Γ ́ τύπου. Ενήλικοι κρατούμενοι, για οποιοδήποτε άλλο κακούργημα, που κρίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 19, για την ασφάλεια της χώρας και τη δημόσια τάξη, καθώς και για την τάξη και την ασφάλεια στα καταστήματα κράτησης Α ́ ή Β ́ τύπου, και α) έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα για τα οποία επιβλήθηκε ποινή ισόβιας ή πρόσκαιρης κάθειρ− ξης τουλάχιστον δώδεκα ετών ή κατηγορούνται για εγκλήματα που επισύρουν ποινή ισόβιας ή πρόσκαιρης κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών ή β) έχουν καταδικα− στεί ή κατηγορούνται για το έγκλημα του άρθρου 174 Ποινικού Κώδικα ή γ) έχουν τελέσει τα εξής περιοριστι− κά αναφερόμενα πειθαρχικά παραπτώματα: γα) βίαιη απόδραση περισσότερων κρατουμένων με ενωμένες δυνάμεις, γβ) άσκηση βίας κατά μελών του προσωπικού του καταστήματος, γγ) εν γνώσει κατασκευή ή κατοχή αιχμηρών ή εν γένει επικίνδυνων αντικειμένων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα και γδ) απόδρα− ση κρατουμένου, κρατούνται ομοίως σε καταστήματα κράτησης Γ ́ τύπου ή σε αυτοτελή τμήματα Γ ́ τύπου. Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας των καταστημάτων κράτη− σης αυτής της κατηγορίας τελούν υπό τον έλεγχο του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού και δεν αποκλείεται να επηρεάζουν επί το αυστηρότερο τον τρόπο διαβίωσης μέσα σε αυτά.»
4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 15 του N. 2776/1999 προστίθεται η φράση:
«, με εξαίρεση τους υποδίκους που κρατούνται σε κατάστημα κράτησης Γ ́ τύπου ή σε αυτοτελές τμήμα Γ ́ τύπου.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του N. 2776/1999 αντικαθί− σταται ως εξής:
«2. Τα γενικά καταστήματα κράτησης διακρίνονται σε Α ́, Β ́ και Γ ́ τύπου. Στα καταστήματα Α’ τύπου κρατού− νται οι υπόδικοι, οι κρατούμενοι για χρέη, οι κρατούμενοι για εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων, πλην του εγκλήματος της εκβίασης, οι κρατούμενοι για το έγκλημα της υπεξαίρεσης, καθώς και οι κατάδικοι σε ποινή φυλάκισης. Στα Β ́ τύπου κρατούνται, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, οι υπόλοιποι κρατού− μενοι. Στα Γ ́ τύπου, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί− νων Δικαιωμάτων, κρατούνται αποκλειστικά κατάδικοι ή υπόδικοι, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 11. Η κράτηση καταδίκων των περιπτώσεων α ́ και β ́ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 11 σε καταστήματα κράτησης Γ ́ τύπου ή σε αυτοτελή τμήματα Γ ́ τύπου, γίνεται με παραγγελία του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών, με βάση την καταδικα− στική απόφαση. Η μεταγωγή και περαιτέρω κράτηση των λοιπών καταδίκων ή των υποδίκων της παραγράφου 6 του άρθρου 11 σε καταστήματα κράτησης Γ ́ τύπου ή σε αυτοτελή τμήματα Γ ́ τύπου, εφόσον κριθούν ιδιαί− τερα επικίνδυνοι, γίνεται με αιτιολογημένη διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών του τόπου έκτισης της ποινής. Σε αυτόν διαβιβάζονται από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά αιτήματα με αντίγραφα των ατο− μικών φακέλων των κρατουμένων, που τηρούνται στο κατάστημα κράτησης όπου εκτίουν την ποινή τους. Μαζί με τους ατομικούς φακέλους διαβιβάζεται και κάθε άλλο σχετικό με την κράτησή τους στοιχείο. Ο Εισαγγελέας για την εκτίμηση της ιδιαίτερης επικινδυνότητας του κρατουμένου συνεκτιμά τα εξής στοιχεία, που μπορεί να συντρέχουν σωρευτικά ή διαζευκτικά: α) τη βαρύτητα του εγκλήματος για το οποίο κρατείται ή του πειθαρχι− κού παραπτώματος που τέλεσε, β) την πιθανότητα τέ− λεσης νέων εγκλημάτων ή πειθαρχικών παραπτωμάτων, γ) την ύπαρξη υποδικίας ή καταδικαστικής απόφασης για άλλα κακουργήματα, δ) την ύπαρξη στοιχείων για την περαιτέρω εγκληματική δραστηριότητα του κρα− τουμένου, από άλλες συναρμόδιες για τον έλεγχο του εγκλήματος αρχές και ε) την προσωπικότητα του κα− ταδίκου ή υποδίκου. Σε περίπτωση κατεπείγοντος, όταν απειλείται η διασάλευση της τάξης και ασφάλειας του καταστήματος ή για λόγους που συνδέονται με την ασφάλεια της χώρας ή τη δημόσια τάξη, η διάταξη για τη μεταγωγή και περαιτέρω κράτηση σε κατάστημα Γ ́ τύπου ή σε αυτοτελές τμήμα Γ ́ τύπου εκδίδεται, χωρίς διαβίβαση σχετικού αιτήματος, από τον ίδιο ως άνω Εισαγγελέα Εφετών του τόπου έκτισης της ποινής και εκτελείται αμέσως. Η διατασσόμενη κράτηση σε κατά− στημα Γ ́ τύπου ή σε αυτοτελές τμήμα Γ ́ τύπου έχει αρχική διάρκεια δύο ετών και μπορεί να παρατείνεται με τον ίδιο τρόπο και για άλλες περιόδους, διάρκειας δύο ετών η καθεμία, εφόσον συντρέχει η προϋπόθε− ση της ιδιαίτερης επικινδυνότητας κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Ειδικά, για τους κρατουμένους: α) για τα εγκλήματα των άρθρων 134, 135, 135Α, 138 και 187Α Ποι− νικού Κώδικα ή β) για τα εγκλήματα των άρθρων 299, 380 παράγραφος 2 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση α ́ Ποινικού Κώδικα, εφόσον τα εγκλήματα της περί− πτωσης αυτής τελούνται στο πλαίσιο του άρθρου 187 Ποινικού Κώδικα, η διατασσόμενη κράτηση έχει αρχική διάρκεια τεσσάρων ετών και μπορεί να παρατείνεται με τον ίδιο τρόπο και για άλλες περιόδους, διάρκειας δύο ετών η καθεμία, εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση της ιδιαίτερης επικινδυνότητας κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω χρονικών διαστημά− των, ως εκτιθείσα ποινή θεωρείται αυτή που εκτίθηκε πραγματικά, χωρίς ευεργετικό υπολογισμό. Κατά των ως άνω εκδιδομένων διατάξεων χωρεί προσφυγή ενώ− πιον του οικείου Δικαστικού Συμβουλίου, εντός είκοσι ημερών από την κοινοποίησή τους. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την εφαρμογή της διάταξης, το δε Συμβού− λιο αποφαίνεται εντός τριάντα ημερών. Σε περίπτωση που η προσφυγή γίνει δεκτή, ο Εισαγγελέας μπορεί να εκδώσει νέα διάταξη για την εισαγωγή του κρατουμέ− νου σε κατάστημα κράτησης Γ ́ τύπου ή σε αυτοτε− λές τμήμα Γ ́ τύπου, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία, κατά της οποίας χωρεί προσφυγή με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις. Τα κατά τα ανωτέρω βουλεύματα και διατάξεις κοινοποιούνται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας.»
6. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 19 του N. 2776/1999 προστίθεται η φράση:
«, με εξαίρεση τους περιορισμούς που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό των καταστημάτων κράτησης Γ ́ τύπου ή των αυτοτελών τμημάτων Γ ́ τύπου στα λοιπά καταστήματα.»
8. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 41 του N. 2776/1999 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Σε χωριστό τμήμα των καταστημάτων κράτησης Γ ́ τύπου μπορεί να κρατούνται με σκοπό την εργασία, χωρίς επικοινωνία με τους λοιπούς κρατουμένους, κρα− τούμενοι που μετάγονται από καταστήματα Β ́ τύπου, για τους οποίους δεν εφαρμόζονται οι ισχύουσες για τα καταστήματα Γ ́ τύπου διατάξεις, αλλά αυτές του καταστήματος κράτησης από το οποίο μετάγονται.»
9. Α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 52 του N. 2776/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά, για τις επισκέψεις συγγενών των κρατουμένων σε καταστήματα κράτησης Γ ́ τύπου ή σε αυτοτελή τμήματα Γ ́ τύπου, επιτρέπονται αυτές σε συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού με τους όρους του προηγουμένου εδαφίου.»
Β. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 52 του N. 2776/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά, για τους κρατουμένους σε καταστήματα κρά− τησης Γ ́ τύπου ή σε αυτοτελή τμήματα Γ ́ τύπου μπορεί να τίθενται εξαιρέσεις από την παραπάνω ρύθμιση με τον εσωτερικό κανονισμό του καταστήματος.»
10. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 53 του N. 2776/1999 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Ειδικά για τους κρατουμένους σε καταστήματα κράτησης Γ ́ τύπου ή σε αυτοτελή τμήματα Γ ́ τύπου, η παραβίαση των όρων επικοινωνίας και των υποχρεώ− σεων, που τίθενται με τα ανωτέρω εδάφια, λαμβάνεται υπόψη για την κρίση της ιδιαίτερης επικινδυνότητας του κρατούμενου.»
11. Στην παρ. 3 του άρθρου 54 του N. 2776/1999 προ− στίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στους κρατουμένους σε καταστήματα κράτησης Γ ́ τύπου ή σε αυτοτελή τμήματα Γ ́ τύπου δεν χορηγού− νται άδειες.»
12. Μετά το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του άρθρου 55 του N. 2776/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στους κρατουμένους σε καταστήματα κράτησης άλ− λου, πλην του Γ ́ τύπου για τα εγκλήματα: α) των άρθρων 134, 135, 135Α, 138 και 187Α Ποινικού Κώδικα ή β) για τα εγκλήματα των άρθρων 299, 380 παράγραφος 2 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση α ́, εφόσον τα εγκλήματα της περίπτωσης αυτής τελούνται στο πλαίσιο του άρθρου 187 Ποινικού Κώδικα, άδειες χορηγούνται δύο έτη πριν τη συμπλήρωση: α) είκοσι ετών πραγματικής έκτισης της ποινής, προκειμένου για ποινή ισόβιας κάθειρξης και β) των 3/5 πραγματικής έκτισης της ποινής, προκειμένου για ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης.»
13. Ο ως άνω θεσμός δεν εφαρμόζεται στους κρα− τουμένους σε καταστήματα κράτησης Γ ́ τύπου ή σε αυτοτελή τμήματα Γ ́ τύπου. Στους κρατουμένους σε καταστήματα κράτησης άλλου πλην του Γ ́ τύπου: α) για τα εγκλήματα των άρθρων 134, 135, 135Α, 138 και 187Α Ποινικού Κώδικα ή β) για τα εγκλήματα των άρθρων 299, 380 παράγραφος 2 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση α ́ Ποινικού Κώδικα, εφόσον τα εγκλήματα της περίπτωσης αυτής τελούνται στο πλαίσιο του άρθρου 187 Ποινικού Κώδικα, άδεια ημιελεύθερης διαβίωσης χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις συμπλήρωσης των ορίων λήψης τα− κτικών αδειών από τους εν λόγω κρατούμενους.
14. Στην περίπτωση β ́ της παρ. 1 του άρθρου 69 του N. 2776/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι κρατούμενοι σε καταστήματα κράτησης Γ ́ τύπου ή σε αυτοτελή τμήματα Γ ́ τύπου δεν μετάγονται για πειθαρχικούς λόγους σε καταστήματα κράτησης άλλου τύπου.»
15. Στο άρθρο 72 του N. 2776/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η μεταγωγή κρατουμένων από κατάστημα κράτησης Γ ́ τύπου ή αυτοτελές τμήμα Γ ́ τύπου επιτρέπεται για δικονομικούς λόγους ή για λόγους υγείας. Για την ασφα− λή μεταγωγή του κρατουμένου ενημερώνεται αμέσως η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.»
Άρθρο 2
1. Η εξωτερική και περιμετρική φύλαξη των Καταστη− μάτων Κράτησης Γ ́ τύπου αποτελεί αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας κατά παρέκκλιση του άρθρου 48 του N. 2721/1999 (Α ́ 112). Για το σκοπό αυτόν συνιστώνται ειδικές περιφερειακές Υπηρεσίες με τον τίτλο «Υπηρε− σία Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήματος Κράτησης Γ ́ τύπου», που ακολουθείται από το τοπωνύμιο της έδρας του αντίστοιχου Καταστήματος Κράτησης. Η ίδια υπη− ρεσία αναλαμβάνει τη φύλαξη των θυρωρείων−εισόδων των ανωτέρω καταστημάτων.
2. Η Υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου υπά− γεται διοικητικά στην οικεία Αστυνομική Διεύθυνση και εδρεύει εξωτερικά του οικείου Καταστήματος Κράτησης Γ ́ τύπου. Η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται περιμε− τρικά του Καταστήματος Κράτησης και σε ακτίνα που καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
3. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήματος Κράτησης Γ ́ τύπου έχει ως αποστολή την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εξωτερικής και περιμετρικής φύ− λαξης του οικείου Καταστήματος Κράτησης Γ ́ τύπου, τη φύλαξη εισόδων και εξόδων του καταστήματος, τον έλεγχο εισερχομένων προσώπων και πραγμάτων, την ασφαλή μεταγωγή και φρούρηση των κρατουμένων, τη φρούρηση των νοσηλευομένων σε οποιοδήποτε θε−
ραπευτήριο καταδίκων και υποδίκων και τη συνοδεία αυτών προς ανάκριση, εμφάνιση σε δικαστήριο ή ιατρική εξέταση, καθώς και την παροχή συνδρομής στη Διεύ− θυνση του Καταστήματος Κράτησης σε περιπτώσεις εκ− δήλωσης απείθειας, στάσης ή αντίστασης κρατουμένων σε νόμιμη διαταγή και ιδίως στη διαταγή επιστροφής και εγκλεισμού στα κελιά ή τους θαλάμους κράτησης. Η συνδρομή παρέχεται κατόπιν σχετικού εγγράφου αι− τήματος του εισαγγελέα ή του αναπληρωτή του και σε κατεπείγουσες περιπτώσεις κατόπιν προφορικού αιτήματος του διευθυντή ή του αναπληρωτή του ή του Αρχιφύλακα του Καταστήματος Κράτησης.
4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως άνω Υπηρεσίας εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 50 του N. 2721/1999, ενώ τηρούνται και οι διατάξεις του άρθρου 3 του N. 3169/2003 (Α ́ 189) που αφορούν στην κλιμάκωση της χρήσης του πυροβόλου όπλου, εκτός αν η τήρηση των διατάξεων αυτών είναι μάταιη υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες ή επιτείνει τον κίνδυνο θανάτου ή σωματικής βλάβης.
5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστα− σίας του Πολίτη και Οικονομικών, κατόπιν εισηγήσεως του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καταρτίζεται −και κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις− ο Κανονισμός Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας του Καταστήματος Κράτησης Γ ́ τύπου, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα, που αφορούν στην εσω− τερική διάρθρωση, οργάνωση, στελέχωση της Ελληνι− κής Αστυνομίας με αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς και εν γένει στη λειτουργία της Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας του Καταστήματος Κράτησης Γ ́ τύπου συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους καθηκό− ντων και αρμοδιοτήτων των οργάνων. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού, που εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ρυθμίζονται θέματα επιχειρησιακής τακτικής και δράσης στην εξωτερική και περιφερειακή ζώνη προστασίας, θέματα εκπαίδευσης και εξοπλισμού του προσωπικού, καθώς και θέματα με− ταγωγής και φρούρησης κρατουμένων. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου χαρακτηρίζεται ως απόρρητη και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Ο κανονισμός ασφαλείας των καταστημάτων κρά− τησης Γ ́ τύπου καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 65 του N. 2776/1999.»
Άρθρο 3
Στον κατάδικο που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 299 Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτό τελείται στο πλαίσιο του άρθρου 187 Ποινικού Κώδικα δεν χορηγείται υπό όρο απόλυση, αν αυτός δεν έχει παραμείνει στο σωφρονιστικό κατάστημα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι ετών.

 πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Thoureios ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις , υβριστικά ή συκοφαντικά θα αφαιρούνται !